GALERIA KSIĄŻKI

WYDAWNICTWA ARTYSTYCZNEGO KURTIAK-LEY

Henryk Sienkiewicz, Trylogia

Najważniejsze i naj­pięk­niej­sze pol­skie książki, ponad­cza­sowe dzieła Henryka Sienkiewicza Ogniem i mie­czem, Potop i Pan Wołodyjowski, zwane Trylogią wydru­ko­wa­li­śmy w jed­nym wspól­nym tomie, na dosko­na­łym bez­drzew­nym papie­rze, który się nie sta­rzeje. Każdy wolu­min jest ręcz­nie zszy­wany i pie­czo­ło­wi­cie opra­wiany w skórę przez mistrzów sztuki introligatorskiej.

Więcej informacji na http://www.kurtiak-ley.pl/trylogia/